530 هزار میلیارد تومان پولِ سرگردان در دست مردم کشور است.