2حادثه ترافیکی در محور رفسنجان به کرمان 2 کشته و5مصدوم بهمراه داشت