150 هزار نفر از رفسنجانیها تحت پوشش بیمه سلامت هستند