12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند