110 خشت از 5 هزار خشت طلای سهم رفسنجان از ساخت گنبد امام حسین(ع) اهدا گردیده است