شهرداری رفسنجان

برنامه های شهرداری بر اساس مطالعات محله ای و نیازهای محله ای انجام شد

شهردار رفسنجان در آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد :

برنامه های شهرداری بر اساس مطالعات محله ای و نیازهای محله ای انجام شد

از سال 86 سعی کردیم برنامه های مطالعات شهری را زیاد کنیم بیش از 12 طرح مطالعاتی داشتیم انجام شد .یکی از برنامه های خوبی که انجام شد مطالعات محله ای بود که کار بسیار سنگین و علمی بود که برنامه های شهرداری بر اساس مطالعات محله ای و نیازهای محله ای انجام شد

بهره وری تنها مقوله ای است که بیشتر مشکلات را حل خواهد کرد

نماینده مردم رفسنجان و انار در آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری رفسنجان مطرح کرد :

بهره وری تنها مقوله ای است که بیشتر مشکلات را حل خواهد کرد

کشور ما با توجه به رشد اقتصادی که داریم و رشد اقتصادی ما بیشتر بر اساس تکیه منابع است تا بهره وری ،اگر بتوانیم بهره وری را بالا ببریم بهره وری تنها مقوله ای است که بسیاری از مشکلات ما را میتواند پایین بیاورد.