” دره دُر ” روستایی با چشم اندازی سرسبز ،کوهستانی زیبا و چشمه های روان