رفسنجان

نامگذاری امسال ناشی از نیاز مبرم جامعه به تلاش مضاعف برای تحقق دورکن اساسی اقتصادمقاومتی است

رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد:

نامگذاری امسال ناشی از نیاز مبرم جامعه به تلاش مضاعف برای تحقق دورکن اساسی اقتصادمقاومتی است

رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان گفت: نام گذاری امسال بعنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ناشی از نیاز مبرم جامعه به یک تلاش مضاعف در جهت تحقق دورکن اساسی اقتصاد مقاومتی یعنی تولید و اشتغال است.

نیروی انتظامی رفسنجان بنا دارد تا با همت همه نیروهای خود، شعار امسال را محقق کند

جانشین فرمانده انتظامی رفسنجان در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد:

نیروی انتظامی رفسنجان بنا دارد تا با همت همه نیروهای خود، شعار امسال را محقق کند

جانشین فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: نیروی انتظامی رفسنجان بنا دارد تا با همت همه نیروهای خود، این شعار را محقق کند لذا در این راستا ما سعی می کنیم تا ضمن انجام دادن همه کارهای لازم برای رعایت بحث اقتصاد مقاومتی در داخل مجموعه ناجا، در حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی و انتظامی یک نگاه بلندتر و بیشتر هم به ماموریت های خود در سطح شهرستان داشته باشیم .

همه باید در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی به میدان آمده و در این راستا کمک کنند

امام جمعه رفسنجان در گفت و گو با خانه خشتی مطرح کرد :

همه باید در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی به میدان آمده و در این راستا کمک کنند

امام جمعه رفسنجان گفت:اما امسال اقتصاد مقاومتی ان درختی که نشانده شده و در واقع تعریف شده برای جامعه باید به ثمر بنشیند امسال را رهبر حکیم ان را به عنوان تولید و اشتغال نامگذاری کرده اند و تنها نباید از نهاد و دولتها خواسته باشیم که این اقتصاد را در جامعه نهادینه کنند مردم باید به میدان امده و در این راستا کمک کنند .