به گزارش “خانه خشتی“، غل و زنجیر دوچرخه ای در ایستگاه اتوبوس دانشجویی و قفل کردن پایه ایستگاه به تنه درخت در رفسنجان توجه شهروند خبرنگار “خانه خشتی” را به خود جلب کرد.

عکس: محمد کاظم حسینی

docharkhe rafsanjan