به گزارش “خانه خشتی”؛ در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و زادروز امام جعفر صادق (ع) و همزمان با روز شهرستان رفسنجان و سالروز سرنگونی مجسمه شاه، جشنی به همین مناسبت در میدان حضرت ابراهیم (ع) برپا و آسمان رفسنجان نور افشانی شد.دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (2) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (3) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (4) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (5) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (6) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (7) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (8) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (9)  دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (11) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (12) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (13) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (14)  دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (16) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (17) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (18) دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (19)  دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93 (21)    دوربین خانه خشتی در جشن بزرگداشت روز رفسنجان 18 دی ماه 93