به گزارش “خانه خشتی”

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان9

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان10

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان7

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان11

5خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان

6خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان

4خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان

3خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان2

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان1

خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان

12خاکسپاری اولین میت در بهشت زهرا رفسنجان