به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، پارکینگ طبقاتی شهرداری رفسنجان واقع در خیابان حافظ، بلوار زائر (ورودی زرند- داوران) و آرامستان جدید شهرداری (بهشت زهرا) از جمله طرح هایی بود که با حضور 40 نفر از بانوان شاغل در شهرداری مرکزی و شهرداری مناطق 1 و 2 رفسنجان مورد بازدید قرار گرفتند.

بانوان ضمن مشاهده اقدامات شهرداری رفسنجان در خصوص ایجاد طرح های عمرانی، از نزدیک با چگونگی اجرای پروژه ها آشنا شدند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان نیز از بانوان خواست با بیان انتقادات و پیشنهادات خود در ادامه راه، این بخش را یاری کنند.

بازدید بانوان شهرداری از پارکینگ طبقاتی رفسنجان2

بازدید بانوان شهرداری از پارکینگ طبقاتی رفسنجان1

بازدید بانوان شهرداری از پارکینگ طبقاتی رفسنجان

بازدید بانوان شهرداری از بلوار زائر رفسنجان

بازدید بانوان شهرداری از آرامستان رفسنجان3

بازدید بانوان شهرداری از آرامستان رفسنجان2

بازدید بانوان شهرداری از آرامستان رفسنجان1

بازدید بانوان شهرداری از آرامستان رفسنجان

بازدید بانوان شهرداری از پروژه های شهرداری رفسنجانعکس: مهناز شریفی