جسد سوخته شده یکی از نظامیان آمریکایی در واقعه طبس/ نظامیان ایران در کنار اجساد سوخته شده نظامیان آمریکایی در واقعه طبس/ هواپیماهای ساقط شده آمریکا در واقعه طبس…