به گزارش “خبرنگارخانه خشتی” ایشان از نوادگان امام موسی کاظم(ع)میباشند که بعد از عزیمت امام رضا (ع)به شهر مشهد برای پیوستن به ایشان همراه با حضرت فاطمه معصومه(س) ودیگر اهل بیت ان امام عازم مشهد بوده اند . این امامزاده از سالهای خیلی دور  موردتوجه بوده است.