خانه خشتی“: یکی از صحنه هایی که بسیار به چشم می امد و یا بهتر بگوییم بسیار چشم نواز بود این بود که خانواده های رفسنجان دست فرزندان خردسال خود را هم گرفته بودند و از کودکی به آنان درس انقلاب می دادند. خردسالانی شاد خندان از اینکه در جشن انقلاب حضور پیدا کرده بودند. مادری که با همه سختی اما باز به همراه فرزند خردسالش آمد و حرف دلش را زد. خانواده هایی که خو درک کردند که این صحنه صحنه حضور فرزندانشان هست و نه … ای دنیا بدان ما اینچنین مادرانی داریم. ای دنیا بدان ما اینچنین غیور پدرانی داریم. به قول شهید مظلوم دکتر بهشتی آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.