خانه خشتی“:

مرم پا به پای یکدیگر آمدند و حرف دلشان را زدند

زنان

به امید…

 در صحنه با همه ی سختی ها

دانش آموزان بسیجی در حال سرود خوانی

ای آمریکا مرگ به نیرنگ تو

آمریکا هم بسوز و هم بسوز

جوان دیروز: تا آخرین نفس ایستاده ایم

مسئولین هم پا به پای مردم

جوان دیروز: سرفراز باشی ای انقلاب

حاج آقای راشد هم پا به پای مردم رفسنجان آمده بود.

خلاصه اینکه روز خیلی خوبی بود