به گزارش “خانه خشتی”،اماما! از آن زمان تاکنون 27 سال می گذرد …
رفت تا آب بیاورد، خمپاره نگذاشت …
رفت تا راه کربلا باز شود …
رفت تا شهید شود شاید …
امضاء: مادر شهید