به گزارش “خانه خشتی” : حتماٌ برای شما هم پیش آمده که پشت ماشین و یا سوار بر موتور سیکلتتان باشید و تمام حواستان جمع رانندگی و اما بدون مقدمه در حد یک زمین لرزه اساسی بلرزید. اگر چنین اتفاقی برای شما افتاد تعجب نکنید! شما هم گرفتار قصه دست انداز های کمک شکن شده اید. بعد از این لرزه است که از هر گوشه ی ماشین استاندارد ساخت … شما صدایی به گوش آید.

متاسفانه در سطح شهر رفسنجان گاهاٌ شاهد دست اندازهایی هستیم که هم برای مردم مشکل ساز شده اند هم برای وسایل نقلیه آسیب زننده و هم چهره شهر را خراب کرده اند. این موضوع صدای مردم را هم در آورده است. البته در بعضی از خیابان ها شاهد لکه گیری آسفالت بوده ایم و اما کافی نبوده است.

برای مثال اگر بخواهیم یک نمونه از آن را نام ببریم می توان به یکی از این دست انداز ها در منطقه کریم آباد محقق اشاره کرد. همانگونه که در تصاویر مشاهده می فرمایید این دست انداز (یا بهتر بگوییم اینگونه دست اندازها) هم کمک شکن هستند و هم کمر شکن.

درخواست ما از مسئولین این است که هرچه سریع تر فکری به حال اینگونه دست اندازها و همچنین سرعت گیر های غیر استاندارد داشته باشند.

تیم خبری خانه خشتی در هنگام تهیه خبر مورد اعتراض مردم منطقه واقع شد که بجای عکس گرفتن درست کنید این دست انداز را….

به روایت تصویر: