ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی وصنعتی شهرستان با حضور معاون وزیر امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت ومعدن وتجارت امروز در محل سالن کنفرانس شرکت کاشی فخار تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” ، این جلسه متشکل از 4کار گروه بانک وموارد خاص ،امور مالیاتی و تامین اجتماعی ،امور زیربنایی شهرکهای صنعتی ،امور معدنی با حضور مدیران ارشد ستانداری وادارات وسازمانها وسرپرستان کل بانکهای استان تشکیل وبیش از 40 طرح با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت ارتقاء وراه اندازی خطوط تولید در شهرکها ومنطقه ویژه اقتصادی مصوب شد.
صالحی نیا با بیان این مطلب افزود:حدود 95 درصد ازصنایع فعال وغیرفعال رفسنجان با وجود مشکلاتی از جمله نداشتن سرمایه در گردش از قبل درخواستهایی که به سامانه tashil.ir رایه داده بودند در این جلسه به آنها تسهیلاتی تعلق گرفت.
وی در ادامه گفت: بانکهای تجارت ،سپه ،ملی ،صادرات ،توسعه تعاون ،کشاورزی ،صنعت ومعدن برای معرفی برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است وبازپرداخت این این تسهیلات پس از 1 سال تنفس صورت خواهد گرفت.

رضایی