پیمان آتلانتیک شمالی که طرح حمله به سوریه را دارد

کافیست دست از پا خطا کند تا نتیجه حماقت خود را ببیند.