مهندس فتحیان معاون عمرانی شهرداری رفسنجان در گفتگو با خبرنگار“خانه خشتی”اظهار داشت: بلوار امام رضا(ع) واقع در خیابان امام رضا(ع) رفسنجان مانعی  برای رانندگان بوده وحوادثی  را ایجاد میکرد.

وی افزود: لاین شرقی این جاده بلا استفاده  ومحل پارک خودروها بوده که با موافقت شورای ترافیک شهر مصوب شد درختان بلوار قطع و جدولهای وسط جادهد برداشته شوند  ولاین شرقی احداث  تا عرض جاده به 13 متر وسعت یابد.

مهندس فتحیان طول این بلوار را 500 متر عنوان  و افزود :این خیابان مابین میدان آزادی ومیدان قدس  ویکی از خیابانهای ورودی کرمان به رفسنجان است که تا اواخر هفته  اینده  اسفالت  آن به پایان  خواهد  رسید.