به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،درسال 85عده ای از بانوان شهرکشکوئیه کارگاه تولیدی پوشاک مریم را راه اندازی کردندومبالغی زیر نظر گروههای همیار از بهزیستی دریافت کرده اند.کارگاه تولیدی پوشاک مریم باکمترین امکانات وفضای نامطلوب وهمچنین نبود ثبات بازار 21 نفر ازبانوان را که تحت پوشش مرکز بهزیستی کشکوئیه می باشدرابه کارگرفته است که می طلبد مسئولان شهرستان رفسنجان برای گسترش این کارگاه واشتغالزایی درسالی که مزین به نام تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی می باشد همتی مضاعف داشته باشندبرای رونق بیش از پیش تنها کارگاه تولیدی پوشاک بخش کشکوئیه..

رضایی