به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” ، دکتر مقصدی مشاور فرماندار شهرستان رفسنجان در حوزه صنعت وتنظیم سند توسعه شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه رفع مشکلات جوانان شهرستان یکی از دغدغه های مسولین بشمار میرود افزود:در مسیر توسعه اقتصادی بدنبال فرصتهای شغلی با هزینه کم برای تهیه تجهیزات و آموش و یادگری ساده و بازار فروش مناسب هستیم و تا پایان سال بخشی از این طرحها را نهایی میکنیم .
وی افزود:یکی از خانمهای معلول رفسنجانی طرحی را پیشنهاد داده و در این طرح ارایه نموده که با وجود چرخها وتجهیزات چرم سازی میتوان زمینه اشتغال را فراهم نمود.
دکتر مقصودی در این راستا عنوان کرد :سال گذشته 168 تن دستکش چرم وارد کشورمان شده که این رقم بیش از 5 هزار فرصت شغلی را میتواند ایجاد کند.
وی ادامه داد:درصدد هستیم با تهیه تجهیزات مناسب و کم هزینه چرم سازی در رفسنجان بتوانیم شغل خانگی تولیدات محصولات چرمی کوچک اعم از کیف و کفش ودستکش را برای بیش از 100 معلول رفسنجانی ایجاد کنیم.