سلاح های جنگی سران مرتجع عرب، ترکیه و برخی کشورهای غربی، قدرت کشتار گروه های مختلف القاعده در سوریه را بشدت افزایش داده و هر روز جنایات دردآور جدیدی را خلق می کند. قریب به اتفاق قربانیانی که هدف گلوله های ارسالی قرار می گیرند، سوری های بیگناهی هستند که جرم شان “حمایت از نظام” است؛ البته معیار تشخیص این جرم خود تروریست ها هستند؛ آن هم از راه دور و از پشت دوربین سلاح های دورزن. گرچه در اغلب شهرهای سوریه و حتی استان های درگیر جنگ، زندگی عادی جریان دارد اما بسیاری محله های درگیری تاب تحمل در برابر توپ و تانک ها را نداشته و ویران شده اند. از برخی محله های آباد هم جز مخروبه ای باقی نمانده است.