کاروان جمع آوری کتاب مسیرهای تهران –قم –کاشان- اصفهان ویزد راگذرانده وامروزپنجشنبه 18آبان سال جاری به رفسنجان رسیده است .

خانم شیرین صمدی مجری برنامه صبح بخیر ایران،برگزارکننده مراسم دراین شهرها درگفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” گفت:کتابخانه صبا برنامه ای است دردل برنامه صبح بخیر ایران ویکی از بخشهای برنامه صبح بخیر ایران است که ازتیرماه امسال کارش را اغازکرده وبه عنوان یک برنامه تلویزیونی است.

وی این طرح کتابخانه صبا را از طرف آقای داریوش ربیعی تهیه کننده ی برنامه صبح بخیر ایران اعلام کرد وافزود حد فراتر اجرای این برنامه تشویق مردم به آوردن کتابهایی که درخانه بدون استفاده است ویا به هر دلیلی ممکن است که بخواهند کتابی به کتابخانه صبا هدیه بدهند برای اهدا کردن اندیشه به دیگران است.
شیرین صمدی اظهار داشت ما ازطریق برنامه کتابخانه صبا کتابها رابدست افرادی که درمناطقی زندگی می کنند که دسترسی به کتاب براشون مشکل است می رسانیم.
وی درخصوص راه اندازی این کتابخانه تصریح کرد:بعدازچندماه اولین کتابخانه صبا قرار است درجزیره ی زیبای تنب بزرگ درخلیج همیشه فارس درهفته کتاب افتتاح بشود.
وی مسیر های طی شده را تهران – قم کاشان – اصفهان –یزد –رفسنجان عنوان کردوافزود:ازاین جا به استان کرمان وهرمزگان ونهایتا به تنب بزرگ خواهیم رفت .
شیرین صمدی تیم برنامه صبح بخیر ایران دراجرای این برنامه زنده رامتشکل از13نفر درسفروافرادی که درتهران مستقر هستند عنوان کرد.
مجری برنامه ی صبح بخیر ایران درخصوص جمع آوری کتابها گفت تا کنون کتابهای زیادی دراین 5پایگاه جمع آوری شده وشاهد حضور هرچه بهتر وکمک واهداءاندیشه به افراد هستیم.
واین برنامه می تواند به اشاعه فرهنگ کتاب وکتابخانه کمک کند.