به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”دومین مرحله اجرای طرح تذکر لسانی به منظور احیای و ترویج این امر پسندیده  در سطح شهر رفسنجان ،با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر  شهرستان برگزار شد.

گفتنیست  طی نظر سنجی های بعمل آمده  اجرای این رضایت شهروندان را در پی داشته است.