95 واحد توليدي در مجتمع دامداري حومه غربي رفسنجان فعال مي باشند