45 درصد متوفیان حوادث رانندگی در رفسنجان عابرین پیاده هستند