4 میلیارد و 250 میلیون ریال برای اجرای عملیات عمرانی فرودگاه رفسنجان هزینه شده است