378 کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی در رفسنجان ضبط و معدوم سازی شد