20 درصد تولیدات کاشی و سرامیک رفسنجان به کشورهای خارج صادر می شود