13 طرح عمرانی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان بهره برداری شد.