13 آبان

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) امده است:

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

13 آبان روز بزرگ فریاد رسای مرگ بر آمریکا در برابر مصداق اتَمّ استکبار است و مُهر «مرگ بر آمریکا»ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد تا جهانیان بیش از پیش بانیان ظلم و کفر را بشناسند

مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود

گفت و گوی خانه خشتی با فرماندار رفسنجان در روز 13 آبان:

مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود

حمید ملانوری تأکید کرد: مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود و سیدالشهدا نجات بخش ماست و دشمنان نمی تواند مردم را از پای درآورند.

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) امده است:

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

13 آبان روز بزرگ فریاد رسای مرگ بر آمریکا در برابر مصداق اتَمّ استکبار است و مُهر «مرگ بر آمریکا»ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد تا جهانیان بیش از پیش بانیان ظلم و کفر را بشناسند

مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود

گفت و گوی خانه خشتی با فرماندار رفسنجان در روز 13 آبان:

مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود

حمید ملانوری تأکید کرد: مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود و سیدالشهدا نجات بخش ماست و دشمنان نمی تواند مردم را از پای درآورند.

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) امده است:

مُهر « مرگ بر آمریکا »ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد

13 آبان روز بزرگ فریاد رسای مرگ بر آمریکا در برابر مصداق اتَمّ استکبار است و مُهر «مرگ بر آمریکا»ی ملت ایران هر سال بر قلب تاریخ کوبیده خواهد شد تا جهانیان بیش از پیش بانیان ظلم و کفر را بشناسند

مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود

گفت و گوی خانه خشتی با فرماندار رفسنجان در روز 13 آبان:

مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود

حمید ملانوری تأکید کرد: مستکبرین جهان بدانند مردم تا زمانی امام حسین (ع) دارند کسی حریفشان نمی شود و سیدالشهدا نجات بخش ماست و دشمنان نمی تواند مردم را از پای درآورند.