۷۵ شهید و بیش از ۵۲۰ مجروح تا روز سوم تجاوز به غزه