۴۵ میلیارد تومان،بودجه برای پروژه های شهرداری رفسنجان اختصاص یافته است