۱۶ آذر ۳۲ حرکتی شروع شد که هنوز ادامه دارد / باید از سیاست زدگی و افراطی گری پرهیز کرد