“گزاره برگ ملت ایران” برای مذاکرات هسته ای رونمایی شد