کودتا در قطر/ امیر قطر با کمک نیروهای آمریکایی از دست “کودتاگران” گریخت