کشاورز

ارتباط ، حلقه گمشده بین دانشگاههای علمی وصنعت کشاورزی است

ارتباط ، حلقه گمشده بین دانشگاههای علمی وصنعت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در همایش ملی پسته که امروز در سالن آمفی تئاتراین دانشگاه برگزار شد گفت : اهمیت پسته بر هیچکس پوشیده نیست واین محصول مهم استراتژیکی جزواصلی ترین کالاهای صادراتی است و سطح زیرکشت 400 هزار هکتار در کشور راشامل میشود. وی افزود : عدم ارتباط بین دانشگاههای علمی […]

ارتباط ، حلقه گمشده بین دانشگاههای علمی وصنعت کشاورزی است

ارتباط ، حلقه گمشده بین دانشگاههای علمی وصنعت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در همایش ملی پسته که امروز در سالن آمفی تئاتراین دانشگاه برگزار شد گفت : اهمیت پسته بر هیچکس پوشیده نیست واین محصول مهم استراتژیکی جزواصلی ترین کالاهای صادراتی است و سطح زیرکشت 400 هزار هکتار در کشور راشامل میشود. وی افزود : عدم ارتباط بین دانشگاههای علمی […]

ارتباط ، حلقه گمشده بین دانشگاههای علمی وصنعت کشاورزی است

ارتباط ، حلقه گمشده بین دانشگاههای علمی وصنعت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در همایش ملی پسته که امروز در سالن آمفی تئاتراین دانشگاه برگزار شد گفت : اهمیت پسته بر هیچکس پوشیده نیست واین محصول مهم استراتژیکی جزواصلی ترین کالاهای صادراتی است و سطح زیرکشت 400 هزار هکتار در کشور راشامل میشود. وی افزود : عدم ارتباط بین دانشگاههای علمی […]