کسب رتبه اول استدلال و تورنمنت شهر ریاضی کشور توسط دانش آموزان رفسنجان