کار فرهنگی در سایه خلوص نیت آثار خود را نشان خواهد داد