کارگاه تولیدی پوشاک کشکوئیه میدانی وسیع برای حمایت ازکاروسرمایه ایرانی