کارتونی در حاشیه شهادت مسلمانان آمریکایی در «چپل هیل» و سکوت رسانه های غربی