مژده، پيامبر(ص) ،به دوستداران، و، شيعيان، امام علي(ع)