مس سرچشمه یکی از بنگاه های اقتصادی کشور است/بنگاه ها منافع خود را با منافع مردم گره بزنند