مسجد امیرالمومنین (ع)دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان ۱۲۵ دانشجوی معتکف دارد.