مسافران نوروزي از كمبود تابلوهاي راهنما در شهررفسنجان گلایه داشتند