مسابقه مارک بازی میان جوانان ایرانی/ پوشاک ایرانی قربانی یک برچسب!