مسابقات کاراته سبک های کنترلی شهرستان رفسنجان برگزار شد