مسابقات فوتسال بدون دخانیات  توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد.